Dotacje EU – zapytania ofertowe

Dot. zakupu i dostawy urządzeń pneumatycznych  w ramach projektu „JUMP & RUN”

JUMP & RUN” Nr RPZP.01.05.00-32-T023/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie” Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”